СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ

Байгильдино 1859г.

Список составлен по Ревизской сказке 1859 года

№ хозяйства № семьи № пп Имя  Отчество  Член семьи Год рождения
1 1 1  Ахмер Арасланов  глава 1780
    2 Габдулла,    сын 1817
  2. 3 Сагидулла    сын ж 1819
    4 Мутатдиха  Габдулхаковна ж. 1827
    5 Габидулла    вн. 1844
    6 Муфарриха   вн. 1847
    7 Минглеямал    вн.  1858
2. 3. 8 Мухаматрахим  Даутов  глава 1793
    9 Мефубьямал  Гахараева  ж.  1804
    10 Мухаматхафиз?    сын ж 1834
  4. 11 Бибимахоруямал  Калимулловна ж.  1838
    12 Ахметхафиз?    сын  1837
3. 5. 13 Мухаметканафиз?  Мухаметрахимов  глава  1830
    14 Бибигульнасиха  Абдулхаликова  ж.  1834
4. 6. 15 Мавлюкай  Абсамихов  глава  1817
    16 Галиакбар?    бр.  1816
    17 Айгалям?    бр.  1825
    18 Магрифа Абсамихова  мать.? 1799
5. 7. 19 Сагитдин  Аймикиев? глава  1829
    20 Бадриямал  Ибрагимова  ж.  1820
    21 Аглитдин    сын  1853
    22 Нурутдин    сын  1844
    23 Гайнабатыр    сын  1834
    24 Бибимаз…-ямал,    дочь  1843
    25 Салихитдин    бр. 1804
6. 8. 26 Аймухамет  Аитколов глава  1814
    27 Муфарриха  Абдрахимова ж.  1831
    28 Ишмухамет    сын  1840
    29 Ямалетдин    сын  1843
    30 Бибимагира    дочь  1856
7. 9. 31 Амирфазил?  Ибрагимов  глава  1809
    32 Ахметьшариф    сын ж 1828
    33 Бибизабира  Феткуллина ж.  1834
    34 Ахметьзариф   вн.  1852
    35 Бибигалима    вн.  1854
    36 Бибигафифа    дочь  1844
8. 10. 37 Мухаметша  Ибрагимов  глава  1709
    38 Бибишафига  Габдульвалиевна  ж.  1816
    39 Мухаметсадык    сын 1825
    40 Абдулла    сын ж 1842
  11. 41 Бибимидлабану?  Сайфуллина  нев.  1841
    42 Сафиулла    сын  1845
    43 Бибигазиза    сын  1847
    44 Бибимагбика    дочь  1856
    45 Бибивасига    дочь  1859
9. 12. 46 Мухаметлатиф  Мухаметшин  глава 1825
    47 Мухаметгариф    сын  1854
10. 13. 48 Абдулсалих  Алтмикеев?  глава  1810
    49 Завиха  Рамазанова  ж.  1828
    50 Абдулгаллям    сын ж 1829
  14. 51 Бибигафия    нев.  1859
    52 Гильмитдин    сын  1856
    53 Бибифа…?    дочь  1848
    54 Бибива…?    дочь  1852
11. 15. 55 Ахметша  Юсупов  глава  1834
    56 Давлетша    бр.  1845
    57 Махтымзада  Ярмухамедова  мать. 1806
12. 16. 58 Абильфазыл  Ибрагимов  глава  1816
    59 Гамнильбану  Губайдуллина  ж.  1820
    60 Фазулла    сын  1848
    61 Хуснулла    сын  1851
    62 Гизулла    сын  1855
    63 Кашфулла    сын  1858
    64 Бибихатира    дочь  1852
    65 Гульсулу  Абубакирова  мать. 1779
13. 17. 66 Исмагил  Ибрагимов  глава  1797
    67 Сарабану  Л.  ж.  1825
    68 Бадриямал  Абдулгалимова  ж.  1824
  18. 69 Аллаяр   сын ж 1825
    70 Шаргибану Ихсанова?  нев.  1834
    71 Мирхайдар    вн.  1856
    72 Гизетбану    вн.  1853
  19. 73 Ахмадинур    сын ж 1827
    74 Бибихатима  Абдулкадырова  нев.  1836
  20. 75 Ахмадитдин    сын ж 1831
    76 Гизетбану  Зайнуллина  нев.  1842
    77 Мухаматгариф    сын  1841
    78 Мухаметвафа    сын  1843
    79 Мухаметшакир    сын  1847
    80 Ахметшакир    сын  1853
    81 Фахрифур Исмагилова дочь  1856
14. 21. 82 Хабибулла  Рахматуллин  глава  1811
    83 Гульзабига  Файзуллина?  ж.  1813
  22. 84 Халилулла    сын ж 1834
    85 Гайнибану  Галиуллина нев. 1840
    86 Гарифулла    сын 1836
    87 Гиндулла    сын 1857
    88 Гульямал    дочь 1842
    89 Хусниямал    дочь 1844
    90 Гайниямал    дочь 1846
    91 Махитьямал    дочь 1848
15. 23. 92 Шингарей  Рахматуллин  глава  1826
    93 Сахипгарей    бр.  1828
    94 Девлетгарей    бр.  1835
    95 Бибиназира  Мухаметяминева?  ж.  1836
    96 Бибихадича   дочь 1856
  24. 97 Шарафутдин    бр. ж 1840
    98 Бибизгаря?  Мухаметшарифовна  нев. 1841
16. 25. 99 Мухаметамин  Ермухамядов глава  1813
    100 Хамдисафа  Гахарова(Бакирова)  ж. 1 1822
    101 Хуббиниса  Хайбуллина ж. 2 1825
    102 Мустафа    сын 1838
    103 Аминсафа    сын 1842
    104 Нурмухамет    сын 1844
    105 Гирфан    сын 1855
    106 Саирян?    сын 1857
    107 Бибимаслиха    дочь 1846
    108 Бибитайфа    дочь 1853
    109 Мухаметбахи?    бр. 1825
17. 26. 110 Мухаметсалих  Ярмухаметов глава  1827
    111 Бибифаиза?  Мухаметрахимовна ж. 1 1832
    112 Бадриямал  Кутлыкалямовна? ж. 2 1838
    113 Мухаметсалим    сын 1857
    114 Мухаметгали    сын 1858
18. 27. 115 Шайахмет  Ярмухаметов глава  1809
    116 Хамдия  Габдулмагировна ж. 1815
    117 Хайрулла    сын 1834
    118 Гизетулла?    сын 1846
    119 Мухибьямал    дочь 1856
19. 28. 120 Мухаметьян  Кильмухаметов глава  1815
    121 Бибилатифа  Габдулвахитова ж. 1822
    122 Ахметьян    сын 1853
    123 Ахтамьян    сын 1856
    124 Давлетьян    сын 1858
    125 Бибибадриямал    дочь 1848
    126 Мухаметгалим    бр. 1834
    127 Зулейха  Кирибаева мать. 1789
20. 29. 128 Мухаметгирей  Кильмухаметов глава 1825
    129 Фахриямал  Сыртланова ж. 1832
    130 Ахмединур    сын 1853
    131 Мухамадей   сын 1857
21. 30. 132 Загидулла  Гибадуллин глава  1814
    133 Гульгелым?  Салимевгаровна? ж. 1815
    134 Фаткулла?   сын 1835
    135 Калимулла    сын 1857
    136 Бибишамсинур   дочь 1841
    137 Бибикамаринур   дочь 1843
22. 31. 138 Хисматулла  Губайдуллин глава  1806
    139 Гульадиля?    ж. 1835
    140 Габидулла    сын ж 1836
    141 Галиулла    вн. 1857
    142 Гульзагида    дочь 1856
23. 32. 143 Ахметулла  Гисметуллин глава  1834
    144 Зюльдиган  Асылбаева ж. 1841
  33. 145 Гибадулла    бр. 1836
    146 Гиндулла    бр. ж 1838
    147 Бибигульямал    сест. 1843
    148 Сахипьямал  Шаяхметова нев. 1841
24. 34. 149 Хасан  Абзанов глава  1805
    150 Хусаин   сын 1836
    151 Бибихебейба   дочь 1844
    152 Бибигамиля    дочь 1846
25. 35. 153 Хисамутдин  Гумеров глава  1807
    154 Гульбизар  Хайбуллина ж. 1810
    155 Гульямал   дочь 1842
    156 Гайникамал   дочь 1853
  36. 157 Тазитдин    бр. ж 1818
    158 Гульнафига  Аитбаева сноха 1820
    159 Гилязетдин   сын 1836
    160 Гималетдин?   сын 1843
    161 Бибиканита   дочь 1846
    162 Бибинафига   дочь 1857
    163 Хуснутдин    бр. 1827
    164 Гульназа  Ярмухаметова мать. 1791
26. 37. 165 Хисравамир  Валитов глава  1803
    166 Сарвимера?    ж. 1821
    167 Шарафутдин    сын 1821
    168 Хаиритдин    сын 1838
    169 Гаиритдин    сын 1837
    170 Хаирниса    дочь 1857
    171 Юсуп    бр. 1826
27. 37 172 Камалетдин  Хисравамиров глава 1825
    173 Хаирниса  Габдулхамитовна ж. 1832
    174 Бадриниса    дочь 1852
28. 38. 175 Исмагил  Хусейнов глава  1793
    176 Шамсикамар  Ибрагимова ж. 1818
    177 Мухамедин?   сын 1846
29. 39. 178 Мухаметшариф  Исмагилов глава  1817
    179 Загида?  Аллакулова ж. 1825
    180 Мухаметгариф    сын 1841
    181 Мухаметзариф   сын 1846
    182 Ахметшакир    сын 1849
    183 Ахметтагир    сын 1853
    184 Габдулкагир    сын 1856
30. 40. 185 Мухаметвали  Исмагилов глава  1820
    186 Мухибьямал  Кутлугалямова? ж. 1825
    187 Мухаметшафик   сын 1850
    188 Мухаметлатиф    сын 1858
    189 Фаррухьямал    дочь 1856
31. 41. 190 Мухаметкарим  Хусейнов глава  1800
    191 Латифа  Тазильмулюкова? ж. 1816
    192 Мухаметхафиз    сын ж 1834
  42. 193 Гайникамал  Шагибурдина? нев. 1837
    194 Насретдин    вн. 1856
    195 Фахритдин    вн. 1858
    196 Абдулбабиг    сын 1849
    197 Хабибьямал    дочь 1853
32. 43. 198 Абдулфеиз  Хусейнов глава  1809
    199 Загира  Ташбулатова? ж. 1 1820
    200 Гульюзум  Хамидова? ж. 2 1805
    201 Абдулгалим    сын 1844
    202 Юзлукбай    сын 1845
    203 Абдулгани    сын 1854
    204 Зюльхаят    дочь 1848
33. 44. 205 Диньмухамет  Хусейнов глава  1798
    206 Галиулла   сын жн 1817
    207 Габидулла    вн. 1843
    208 Хисметулла    сын ж 1819
    209 Зульхиза  Сагидуллина нев. 1819
    210 Гизетулла    вн. 1838
    211 Зайнетулла   вн. 1850
    212 Бибишамсиямал    вн. 1846
    213 Хабиямал    вн. 1852
    214 Бибиасхапьзямал    дочь 1843
    215 Бибигайникамал    дочь 1846
34. 45. 216 Мухаметсадык  Диньмухаметов глава  1821
    217 Хуснизиган?  Рахматуллина ж. 1822
    218 Абдулнафик    сын 1848
    219 Мухаметшафик    сын 1851
    220 Мухаметлатиф    сын 1858
    221 Гульзиган    дочь 1855
35. 46. 222 Абдулмазит  Бикташев глава 1801
    223 Гульнафига  Нугманова? ж. 1809
    224 Шагимардан    сын 1835
    225 Шагимухамет    сын 1839
    226 Нуриахмат    сын 1846
    227 Хубайба    дочь 1843
36. 47. 228 Абдулсуфьян  Бикташев глава  1815
    229 Бадигульзамал  Рахматуллина ж. 1841
    230 Шамсигаллям?    сын 1838
    231 Гимдетдин?    сын 1848
    232 Бибимахуба?   дочь 1842
    233 Бибимагугбуба    дочь 1844
    234 Бибимагида    дочь 1846
    235 Бибихалима    дочь 1855
    236 Уркия  Юлдашева теща 1803
37. 48. 237 Фасхутдин  Абдулвалиев глава  1822
    238 Гайналхаят  Габидуллина? ж. 1828
    239 Мухаметсафа    сын 1847
    240 Мухаметситдик?    сын 1851
    241 Мухаметтагир    сын 1853
    242 Мухаметшафиг   сын 1859
    243 Шамсихаят?    дочь 1856
38. 49. 244 Абдулвали  Бикташев глава 1801
    245 Мафифа  Фейзуллина ж. 1822
  50. 246 Фаттахитдин    сын ж 1827
    247 Газиза?  Якупова нев. 1834
    248 Газизвафа?   вн. 1859
    249 Салахитдин    сын ж 1829
    250 Гульнафига  Амирфигилова нев. 1834
    251 Камалетдин    сын 1840
39. 51. 252 Рахимкул  Ислакаев глава  1792
    253 Сагида  Ишмухаметова ж. 1799
  52. 254 Гималетдин    сын ж 1822
    255 Мулюха  Абдулхаликова нев. 1834
    256 Низамутдин    сын ж 1828
  53. 257 Мархубьямал  Гайфуллина нев. 1838
    258 Сахипьямал    вн. 1858
  54. 259 Бадретдин    сын ж 1834
    260 Магафира?  Хисамутдинова нев. 1840
    261 Муфталитдин    сын 1836
40. 55. 262 Сиразитдин  Рахимкулов глава  1815
    263 Вазифа  Мухаметгалимова ж. 1825
    264 Исламутдин    сын 1851
    265 Камалетдин    сын 1858
    266 Магидибану    сын 1849
41. 56. 267 Абдулфаттах  Рахимкулов глава  1825
    268 Вазифа  Мухаметгалиева ж. 1825
    269 Мингазитдин?    сын 1852
    270 Шас…вафа?    дочь 1856
    271 Газизвафа   дочь 1859
42. 57. 272 Абдулгаллям  Кутлугаллмов глава 1829
    273 Мухубьямал  Аллагулова ж. 1 1830
    274 Гайниямал  Алтмухамедова ж. 2 1841
  58. 275 Абдулгаллям?    бр. ж 1834
    276 Шамсихаят,.  Гадилбаева сноха 1838
    277 Мухаметсафа    бр. 1846
    278 Хазарь  Сафиуллина мать. 1811
43. 59. 279 Юсуп  Ислакаев глава  1823
    280 Шамсебану  Сагидуллина ж. 1830
    281 Якуп    сын 1855
    282 Шамсибанат    дочь 1852
    283 Шамсимаги    дочь 1859
44. 60. 284 Кутлузаман  Ислакаев глава  1800
    285 Мугульсум  Ярмухаметова ж. 1799
    286 Абдуллалит?    сын 1825
45. 61. 287 Абдулхалим  Муртазин глава  1802
    288 Сагитдин    вн. 1827
    289 Зиганша    сын жн 1832
    290 Ахметша    сын 1845
46. 62. 291 Гизетулла  Абдулкаримов глава  1817
    292 Гульгашара  Халитова ж. 1824
    293 Сагадитулла    сын 1852
    294 Аюп   сын 1859
    295 Бибифаррухьямал    дочь 1846
    296 Бибивазифа    дочь 1849
    297 Бибивасориал?   дочь 1855
47. 63. 298 Габидулла  Абдулкаримов глава  1825
    299 Шамсиямал  Сагадырлина ж. 1833
    300 Техватулла    сын 1854
    301 Сибагатулла   сын 1859
    302 Шагирбану  Ярмухаметова мать. 1793
48. 64. 303 Абдуллагать  Бахтияров глава  1810
    304 Мутага  Рахматуллина ж. 1834
    305 Галяутдин    сын 1840
    306 Гимадитдин    сын 1841
    307 Бадигульямал    дочь 1835
    308 Бибихубейба    дочь 1846
    309 Бибимихуба    дочь 1849
    310 Хумейра    дочь 1854
49. 65. 311 Абдулкадыр  Абдулкаримов глава  1803
    312 Гульбадья  Абдулзелилова ж. 1804
    313 Абдулсатар    сын 1836
    314 Мухаметкаюм    сын 1844
    315 Мухаметгали    сын 1848
    316 Бибисарвиямал    дочь 1855
50. 66. 317 Абдулвахит  Мансуров глава  1798
    318 Абдулсамик  Мансуров бр. 1799
    319 Абдулсадык    сын 1834
    320 Абдулгани    сын 1840
    321 Абдулгазим    сын 1843
    322 Мухаметгадел?   сын 1859
    323 Мувахида  Сагидуллина ?? 1820
    324 Фахриямал  Абдулвахитова плем. 1852
51. 67. 325 Габдулгазиз  Габдулмезитов глава  1810
    326 Бадигульямал  Рахматуллина ж. 1809
    327 Газизулла    сын ж 1832
  68. 328 Бадигульямал  Гейнуллина нев. 1834
    329 Хуснулла    вн. 1855
    330 Лутфулла    вн. 1857
    331 Фазулла    сын 1834
    332 Галиулла    сын 1838
    333 Валиулла    сын 1842
    334 Гиндулла   сын 1842
52. 69. 335 Абдулфаварис  Абдулмезитов глава  1816
    336 Гульмагрифа  Муллаева ж. 1821
    337 Ахметвали    сын 1843
    338 Ахмедулла    сын 1851
    339 Гульнизира    дочь 1856
    340 Гульнафига   дочь 1859
53. 70. 341 Мухаметвали  Абдулмезитов глава  1821
    342 Гульзизар  Каликулова ж. 1820
    343 Ахметгирей    сын 1842
    344 Ахметьзян    сын 1853
    345 Ахтямьзян    сын 1858
    346 Бибифархиямал    дочь 1846
    347 Сарвиямал    дочь 1848
    348 Хафиямал    дочь 1855
54. 71. 349 Абдулфеиз  Абдулмезитов глава  1795
    350 Гульямал  Аитбаева ж. 1 1811
    351 Гульябида  Муссалямова ж. 2 1813
  72. 352 Мухаметхафиз    сын ж 1834
    353 Бибифархина  Абдулнасырова нев. 1837
  73. 354 Мухаметшаих    сын ж 1835
    355 Асхапземаль  Хуснутдинова нев. 1841
    356 Галяутдин    сын 1838
    357 Мухаметгалим    сын 1846
    358 Мухаметсалих    сын 1836
    359 Мухаметсамих    сын 1844
    360 Мухаметтагир    сын 1846
    361 Бибигарифа    дочь 1847
    362 Бибигамаша    дочь 1852
55. 74. 363 Габидулла  Сагидуллин глава  1815
    364 Гульбадьяна  Аитбаева ж. 1822
    365 Гиндулла    сын 1839
    366 Хуснулла    сын 1860
    367 Ахмедулла    сын 1853
    368 Бибисадика    дочь 1847
    369 Бибифахира    дочь 1856
56. 75. 370 Хайрулла  Сагидуллин глава  1830
    371 Бибихубайба  Абдулхалимова ж. 1837
    372 Хазиахмат   сын 1859
    373 Бибигульсейра    дочь 1854
57. 76. 374 Абдрафик  Аитбаев глава  1808
    375 Бибимагида  Исмагилова ж. 1827
    376 Абдулхалик    сын 1830
    377 Абдулсалих    сын 1835
    378 Абдулгани    сын 1838
    379 Абдулгалим    сын 1844
    380 Бибигафия    дочь 1846
    381 Бибивафифа    дочь 1848
    382 Бибитайфа    дочь 1857
58. 77. 383 Абдрахим  Аитбаев глава  1807
    384 Хусниямал  Аитова ж. 1809
59. 78. 385 Абдулгафир  Аитбаев глава  1827
    386 Бибигадиля  Кутлузаманова ж. 1833
    387 Гулямза,  Юлдашева мать. 1784
60. 79. 388 Абдулнафик  Аитбаев глава  1799
    389 Гульбиназ  Байрамгулова ж. 1810
    390 Абдулнасыр    сын 1829
  80. 391 Абдулбасыр    сын ж 1828
    392 Гайниамал  Габдулвахитова нев. 1841
    393 Абдулзялил    сын 1834
    394 Абдулсалим    сын 1843
61. 81. 395 Абдрахман  Абдулнафиков глава  1820
    396 Бибигашира  Мухтарова?Абсам. ж. 1825
    397 Ахмедитдин    сын 1848
    398 Бибисарвиямал    дочь 1852
62. 82. 399 Валитдин  Мухаметрахимов глава  1821
    400 Гарифа  Мухтарова ж. 1836
    401 Сайфулла    сын 1846
    402 Набиулла    сын 1847
    403 Насипулла   сын 1858
    404 Сейфура    дочь 1851
    405 Муслахутдин  Мистахетдинов? бр. 1833
63. 83. 406 Фархитдин  Мухаметрахимов глава  1829
    407 Назмутдин    бр. 1836
    408 Вадига  Нигаматуллина мать. 1810
64. 84. 409 Нигметулла  Кучукбаев глава 1786
    410 Фазулла    сын ж 1833
    411 Гульнафига  Мусагитова нев. 1833
    412 Хуснулла    вн. 1852
    413 Адиатулла    вн. 1857
  85. 414 Бадигутдин    сын ж 1840
    415 Зейнап  Сагидуллина нев. 1841
    416 Бадриниса    сын 1854
65. 86. 417 Фаттахитдин  Нигаматуллин глава  1815
    418 Магрифа  Муртазина ж. 1816
    419 Ахмедитдин    сын 1835
    420 Муфтахитдин    сын 1842
    421 Бибисадика    дочь 1847
66. 87. 422 Мухаметгирей  Нигматуллин глава  1817
    423 Гульчира  Муллаева ж. 1825
    424 Тазильахмет    сын 1846
    425 Хазиахмет    сын 1848
    426 Валиахмет    сын 1853
    427 Галиахмет    сын 1856
    428 Хузиахмет?   сын 1859
67. 88. 429 Низамутдин  Абубакиров глава  1822
    430 Бибиасхапземаль  Мухаметрахимова ж. 1826
    431 Имаметдин    сын 1846
    432 Бадретдин    сын 1851
    433 Имамутдин    сын 1857
    434 Бибишамсивафа    дочь 1848
    435 Бибишамсисафа    дочь 1854
    436 Балхиз  Галина мать. 1796
    437 Бибисадыкисафа    сест. 1827
68. 89. 438 Бадретдин  Абубакиров глава  1812
    439 Мухубьямал  Габитова ж. 1817
    440 Галим?    сын 1849
    441 Рахим?    сын 1851
    442 Мухаметхасан   сын 1853
    443 Мухаметгата    сын 1857
    444 Бибихалаха?    дочь 1840
    445 Бибифахира    дочь 1843
69. 90. 446 Шамсутдин  Абубакиров глава  1802
    447 Бибисабира  Абдулнафикова ж. 1839
    448 Зелялетдин    сын ж 1834
    449 Ямалетдин?   сын 1837
    450 Галимьян    вн. 1858
70. 91. 451 Ахмет  Хуснутдинов глава  1827
    452 Бибигайниямал?  Аллагулова ж. 1836
    453 Мухамет    сын 1857
    454 Махмут   сын 1859
    455 Гульсулу  Исламгулина? теща 1795

Список обработан автором сайта

Тенькашево 1859г.

Ревизская сказка
1859 года июля 26 дня
Оренбургской губернии Уфимского уезда,
25 Башкирского кантона Юрты №14
Деревни Тинькашево
о состоящих в оной мужского и женского пола


1. Идрис Кильмухаметов 1896
Гульшанару? Ибрагимова 1ж. 1809
Яхия сын, 1877
Ахметзян сын, 1830
Хабибземаль Сейфульмулюкова 2ж. 1814
Имамутдин (Исламутдин?) сын, 1838
Фатима дочь, 1844
Хадися дочь, 1847

2. Якуп Кильмухаметов 1815
Мубишара Габидуллина ж. 1833
Шайхильислам сын, 1850-1853

3. Хайрулла Ильясов 1829
Шарафульземаль Гибетуллина ж. 1833
Мухаматмагафур сын, 1856
Шамхифарул Сагитова, теща 1811

4. Сафулла Ильясов 1831
Бибисабира Альмухаметова ж. 1839
Бибисагида дочь, 1837
Фазылулла бр. 1833
Галиулла бр. 1846-1852

5. Зейнулла Рафиков 1899
Валиахмет сын, 1830
Бибимагида Бикбатырова нев. 1837
Бибифагиля вн., 1856
Бибихакима? вн., 1859
Зейнитдин бр. 1803
Магирбану Нигаметуллина? сноха, 1815
Бибимагира плем. 1849
Гамиля, сест. 1839

6. Гиндулла Зейнуллин 1821
Загида? Нигаметуллин ж. 1821
Мухаметшакир сын, 1850?-1859

7. Сейфулла Зейнуллин 1823
Фатима Сагидуллина ж. 1825
Нуриахмет сын, 1849
Ахмединур сын, 1851
Мухаметмагафур 1858
Бадигульземаль Тазимумокова ж. 1831
Зисапсыр? сын, 1858
Канита дочь, 1835

8. Габдулла Зейнуллин 1827
Бадриниса Абдулкаримова ж. 1831
Сарбиямал дочь, 1849
Бибитайфа дочь, 1859
Валиулла бр. 1831
Фахриниса Хасанова сноха, 1839
Бибисагида плем. 1857

9. Тохветулла Нигаметуллин 1812
Гульямал Афлетонова ж. 1825
Гатаулла сын, 1845
Хирфетулла сын, 1850
Адиятулла сын, 1852
Гибетулла бр. 1820, с 1832г. находится в неизвестной отлучке

10. Сибагатулла Нигаметуллин 1814
Фархинас Афлетунова ж. 1831
Мухаметзариф сын, 1851
Мухаметгариф сын, 1856
Гайникамал дочь, 1849
Мухаметшариф бр. 1828

11. Хабибулла Байрамгулов 1793-1852
Хупбиямал Зейнуллина ж. 1823
Мухамедей сын, 1849-1857
Ахмедей сын, 1849

12. Абдулханнан Ягаферов 1814
Мухитдия Абдулвалиева ж. 1814
Бибифатима дочь, 1849
Абдулменнан бр. 1815-1859

13. Абдулкабир Ягафаров 1829
Сагидульземаль Рафикова ж. 1834
Ахмединур сын, 1850

14. Загидулла Кильмухаметов 1820
Габидулла бр. 1825
Фатима Кильмухаметова сноха, 1828
Латифа плем. 1856
Хайрулла бр. 1829
Минлисултан? Самигулова сноха, 1833
Гизетулла плем. 1855
Гайниямал плем. 1853
Шамсиямал плем. 01.1859
Ишмухамет Ярмухаметов, дв. брат 1827-1856
Бадриниса плем. 1852
Мавлиха Урангулова, вдова 1804

15. Афлетун Мултафиков 1782-1856
Гималетдин сын, 1829-1858, с 1835г. в рекруты
Гилязетдин вн., 1835
Санагатулла вн., 1852

16. Шарафутдин Афлетунов 1817
Гульзевар Бикташева ж. 1825
Фасхитдин сын, 1844
Низамутдин сын, 1855

17. Багаутдин Афлетунов 1822
Гульбадига Исламгулова ж. 1823
Шагибутдин сын, 1853
Шайхильислам сын, 1856
Фахритдин бр. 1850
Шамсикамар Абдулнасырова сноха, 1827
Михубкамал плем. 1859
Муфтахитдин бр. 1840-1858

18. Ардуван Зюлхакиров 1793
Абубакир сын, 1832

19. Гайнулла Кутлуметов 1794
Гульзабидя Алибаева? ж. 1820
Калимулла сын, 1818
Бибигариза Абдрахманова нев. 1839
Бибигайша вн., 1856
Габидулла сын, 1845

20. Рахметулла Кутлуметов 1785-1858
Галиулла сын, 1816
Хадися? Галиуллина вн., 1849

21. Асядулла Феткуллин 1820
Зюлхиза Кильмухаметова ж. 1832
Мархупземаль Мухаметкаримова ж. 1839
Мифуга дочь, 1857
Гильмутулла бр. 1836-1853

22. Агильулла Феткуллин 1832
Бибихупзиган Абдулгафарова ж. 1837
Гизетулла бр. 1838
Хайрулла бр. 1840
Хайбулла бр. 1842-1856
Мархипземаль сест. 1847
Бибифагиля сест. 1849

23. Ибетулла Феткуллин 1827
Бибигульземаль Мухаметзамикова? ж. 1834
Загитатулла? сын, 1854
Бибихабибземаль дочь, 1858
Гизетулла бр. 1831
Бибифаррух Ямалмухаметшина сноха, 1840
Адиятулла плем. 1856

24. Муллай Абдриев 1790
Абдулгазиз сын, 1829
Мутига Нигаметуллина нев. 1829
Мухаметсалим Юнусов вн. 1837

25. Сейфулла Сеитягафаров 1785-1857
Мухипба Кинзина ж. 1807
Галиулла сын, 1812
Халима Кунаккулова нев. 1821
Зюбейдулла вн., 1849
Бадрисафа вн., 1842
Бибифархузидя вн., 1852
Хабибулла сын, 1820-1855
Бибизюбейда вн., 1845
Бибихубейба вн., 1852
Загидулла сын, 1830, в 1846г. в рекруты
Рахиля Ильясова нев. 1815
Гарифулла вн., 1857
Ситдика вн., 1853

26. Гайфулла Сейфуллин 1809-1858
Сибагатулла сын, 1835, а по Св. крещению Василий Андреевич. Исключен 01.01.1869г.в гос. крещ? деревню Войпи…
Абдулкабир сын, 1845
Хафизитдин сын, 1849
Бибифагиля дочь, 1846
Бибигульзиган дочь, 1851
Бибигарифа дочь, 1855

27. Теминдар Фейзуллин 1823
Загидя Хабибуллина ж. 1804?
Афизаль Альмухаметова ж. 1817

28. Муллагул Сафаров 1804-1856
Зюлхиза Салимявгарова ж. 1809
Самигул сын, 1827
Бадигульземаль Абсалямова нев. 1834
Магрифа Хамитова ж. 1812
Абубакир сын, 1836
Гумер сын, 1840
Усман сын, 1847
Нигаметулла сын, 1851
Мухипземаль дочь, 1844

29. Юлдаш Бикташев 1812-1854
Махупмзада Апсамихова ж. 1809
Хузиахмет сын, 1840
Гафия Шарафутдинова нев. 1840
Бибигульфаиза вн., 1858
Нурмухамет сын, 1849-1852
Хаиризада сест. 1834
Мирхуба сест. 1853

30. Гизетулла Бикташев 1814
Муглифа? Бикташева ж. 1814
Мухаметсалих сын, 1844-1856
Мухаметгариф сын, 1848
Бибиканифа дочь, 1842
Бибифархина дочь, 1846
Бибифархиниса дочь, 1852

31. Гибетулла Бикташев 1818, тептярский сотник
Бадриниса Абдулнасырова ж. 1824
Бибихатима Сейфуллина ж. 1838
Синагатулла сын, 1840
Хисметулла сын, 1845
Хисматулла сын, 1849
Нуриахмат сын, 1858
Нурмухамет сын, 07.1859
Бибигульземаль дочь, 1854

32. Габидулла Бикташев 1825-1853
Хабибулла сын, 1847
Фазыла Рафикова, вдова 1843

33. Бикбатыр Ибраев 1797
Гульбазар Кулгильдина ж. 1797
Динмухамет сын, 1828
Гульземаль Байтуганова нев. 1838
Фахритдин вн., 1859

34. Бикмухамет Бикбатырев 1816-1858
Сахипьямал Бикбаева ж. 1815
Бадретдин сын, 1845-1854
Гульзафа Хабибназарова нев. 1841
Нигаметулла сын, 1851
Камалитдин сын, 1853
Габидулла сын, 1855

35. Альмухамет Бикбатырев 1817
Бадигульземаль Сагидуллина ж. 1817
Хупбиниса Хуснутдинова ж. 1828
Мухаметхафиз сын, 1848
Мухаметшариф сын, 1858
Бибигафия дочь, 1845

36. Гильман Мурзагитов 1842, с 1857г. отлучка, возвр. 10.02.1858?
Калимулла Хамитов? 1821-1850
Валиулла Калимуллин сын, 1845-1857

37. Хайрулла Мухаметзянов 1826
Фархиямал Мухаметаминева ж. 1833
Фазулла сын, 1851
Сейфулла сын, 1854
Хайретдин бр. 1832

38. Гайса Кадыров 1793
Маргуба Кинзебаева ж. 1812
Бибиканита дочь, 1847

39. Мухаметамин Альмухаметов 1804
Фатима Булляккулова ж. 1812
Мухаметлатыф сын, 1836-1853
Бибигалия дочь, 1845

40. Мухаметамин Альмухаметов 1810
Гульназиха Сагинбаева ж. 1814
Мухаметсадык сын, 1833-1859
Мухаметшафиг сын, 1839
Мухаметфазыл сын, 1846
Мухаметгариф сын, 1850
Абдулгалим сын, 1853

41. Мухамедьяр Ярмухаметов 1809
Хуббиниса Сагитдинова ж. 1820
Бадризиган Рахметуллина ж. 1830
Тезихсайды? сын, 1845-1852
Хазиахмет сын, 1846
Бибигайнихаят дочь, 1842
Бибигильмихаят дочь, 1855

42. Абдулгаллям Акузинов 1817
Шагарбану Батыршина ж. 1825
Гайнетдин сын, 1838, от свят. Крещения Гаврила Никитин
Гималетдин сын, 1842
Шамсетдин сын, 1844
Фархитдин сын, 1850-1857
Ахтямрян сын, 1856
Бибихатира дочь, 05.1859

43. Абдулдаян Аккузинов 1820
Гульмадина Абсамихова? ж. 1823
Мингазетдин сын, 1844
Мухаметшакир сын, 1850
Зигангыр сын, 1855
Абделваган сын, 1858
Бибимаувгида дочь, 1840

44. Исламетдин Ислакаев в 1853г. в рекруты
Ибрагим сын, 1831
Фархинас Яхина нев. 1839
Хуснутдин бр. в 1838г. в рекруты
Габида Мынасыпова сноха, 1818
Бибимагида плем. 1851
Губейдулла бр. в 1836г. отдан в рекруты
Гиндулла 1843, дв.бр.
Загидулла 1845 дв.бр.
Тохветулла 1853 дв.бр.
Хайретдин Багаутдинов 1837
Хайбулла Ислакаев, дядя 1819

45. Валиахмет Гандалипов 1839
Бибигульгилнур Абдулкадырова ж. 1841
Хазиахмет бр. 1841
Шагиахмет бр. 1845
Шагихитдин бр. 1847-1852

46. Мухаметзян Бикташев 1824
Исхинземаль Кусяпаулова? ж. 1834
Махмубземаль дочь, 07.1859

47. Яхья Якупов 1808
Муслима? Хисамутдинова ж. 1820
Мухаметсытдык сын, 1849
Мувахида дочь, 1858

48. Абдулмезит Абдуллин 1779-1857
Галиакбер сын, 1822
Магрифа Мухаметнариманова нев. 1820
Галиаскар вн., 1853
Султангалей вн., 1857
Хаирлибанат вн., 1849

49. Абдулвали Абдулмезитов 1801-1857
Абдулвахит сын, 1804

50. Шангарей Абдулмезитов 1808-1854
Насиха Хамиева ж. 1809
Мухаметгирей сын, 1838
Фатима Калимуллина нев. 1839
Бибигазиза дочь, 1949

51. Шагабутдин Сеитбатталов 1822
Гульзеваря Абдулкадырова ж. 1824
Хазиахмет сын, 1843
Давлеткарим? сын, 1858
Гульрух дочь, 1856
Ямалетдин бр. 1824-1853
Всего наличных мужского пола 137 душ, женского пола 122 души.

ЦГИА РБ. И-138, опись 2, №№ 728, 729

материал из http://baigildino.ru/istoriya/pev-ckaz-1859/tinnnn

Полезные сайты

РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Национальный музей Республики Башкортостан

Республиканский Музей Боевой Славы

Государственный музей политической истории Росии

Сайт администрации Нуримановского района
Сайт администрации Нуримановского района
Сайт Байгильдинского сельского лицея
Сайт Байгильдинского сельского лицея
Неофициальный сайт с.Байгильдино
Неофициальный сайт с.Байгильдино

Приглашаем участвовать в форуме «Краеведы Нуримановского района»

Посмотри на свою деревню с высоты

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Еще можно обратиться сюда и получить более подробную информацию и более удобные спутниковые снимки